Unia Europejska

„Wzorcownia Ruchu – Centrum Regeneracji i Kształtowania Postawy”

ARINI CAFE Sp. z o.o. realizuje projekt „Wzorcownia Ruchu – Centrum Regeneracji i Kształtowania Postawy”, który w 72.45% został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu – Wzorcownia Ruchu – Centrum Regeneracji i Kształtowania Postawy, ww. cel będzie realizowany poprzez:

  • rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MSP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego (w postaci pakietowej) przez wszystkich Partnerów (podmioty MSP),
  • integrację działalności Partnerów w obrębie tworzonego Partnerstwa, m.in. poprzez zaciśnienie współpracy, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne, wdrożeniowe, IT itp.,
  • tworzenie nowych miejsc pracy (tj. m.in. 21 nowych etatów),
  • aktywizację społeczno-gospodarczą, w tym w szczególności rozwój obszarów wiejskich – m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwiązań progospodarczych, kooperację z innymi podmiotami w regionie o charakterystyce z zakresu usług medycznych,
  • wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań, co przyczyni się do optymalizacji funkcjonowania produktu sieciowego.

Planowanym efektem projektu jest kształtowanie każdej formy ruchu. Rozumie się przez to zapewnienie możliwości korzystania z aktywności fizycznej:

  • niezależnie od wieku, płci, preferencji, możliwości, predyspozycji itp.,
  • niezależnie od dysfunkcji i niepełnosprawności (całość wyposażenia będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych),
  • niezależnie od przebytych urazów i ich rezultatów dla obecnej formy klienta,
  • niezależnie od dyscypliny.

Wartość projektu: 34 998 445,70 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE opiewa na 19 964 089,03 PLN